Edukacja domowa

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej!

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. W 2023 roku Centrum Nauczania Domowego poszerzyło swoją działalność o liceum ogólnokształcące. Informacje o projekcie edukacyjnym, z którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć znajdą Państwo na stronie https://domowi.edu.pl

Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się regularne webinaria przedmiotowe, możliwość kontaktu z nauczycielami, terminarz zajęć, warsztaty kompetencji XXI wieku i wiele więcej.

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!

Jak zostać uczniem ED w naszej szkole?

Rok szkolny 2024/2025

 1. Aplikować na ucznia naszej Szkoły można tylko do klasy pierwszej oraz jako uzupełnienie do klas wyższych (czyli do klasy 2 i 3).
 2. Nie przyjmujemy uczniów posiadających orzeczenie.
 3. Aby zostać uczniem naszej Szkoły należy mieć na świadectwie klasy 8 średnią ocen minimum 3,8.
 4. Aktualnie trwa wstępna rekrutacja na rok szkolny 2024/25.
 5. Uczeń może zostać wstępnie przyjęty do naszej Szkoły na podstawie świadectwa z klasy 7 ze średnią ocen minimum 3,8.
 6. Aby zostać uczniem naszej Szkoły należy dostarczyć oryginały:

              –  świadectwa ukończenia klasy 8 ,

              – egzaminu  ósmoklasisty,

              – ostatnie świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy uczniów klasy 2),

              – wypełnione wszystkie dokumenty pobrane ze strony CND, podpisane i parafowane na każdej stronie przez rodzica,

              – 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej.

 1. Należy wypełnić kwestionariusz osobowy (załączony poniżej) i dołączyć do wysyłanych dokumentów.
 2. Po zaakceptowaniu dokumentów i wpisaniu ucznia do systemu, wysyłamy na adres domowy (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) informację o przyjęciu do Szkoły wraz z legitymacją szkolną i podpisanymi przez Szkołę dokumentami.
 3. Wszystkie egzaminy w naszej Szkole odbywają się stacjonarnie w budynku szkoły i trwają od stycznia do 13 czerwca 2025 r.
 4. Uczeń otrzymuje świadectwo w dniu zakończenia roku szkolnego, jeśli pozytywnie zaliczył  egzaminy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w danej klasie.
 5. Oceny na świadectwie wynikają z procentowego przeliczenia punktów z egzaminu pisemnego i ustnego:

                        100 % – celujący

                 90 – 99 % – bardzo dobry

                 71 – 89 % – dobry

                 51 – 70 % – dostateczny

                 41 – 50 % – dopuszczający

                   0 – 40 % – niedostateczny

 1. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 25 – 28 sierpnia 2025 r. Niezaliczenie egzaminów poprawkowych jest równoznaczne z brakiem promocji do następnej klasy.
 2. Terminy egzaminów zostaną podane w grudniu.

Kwestionariusz osobowy