Edukacja domowa

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej!

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. W 2023 roku Centrum Nauczania Domowego poszerzyło swoją działalność o liceum ogólnokształcące. Informacje o projekcie edukacyjnym, z którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć znajdą Państwo na stronie https://domowi.edu.pl

Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się regularne webinaria przedmiotowe, możliwość kontaktu z nauczycielami, terminarz zajęć, warsztaty kompetencji XXI wieku i wiele więcej.

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!

Jak zostać uczniem naszej szkoły? Rok szkolny 2024/25

 1. Aplikować na ucznia naszej szkoły można tylko do klasy pierwszej oraz jako uzupełnienie do klas wyższych (czyli klasy 2 i 3).
 2. Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba mieć na świadectwie klasy 8 średnią ocen minimum 3,5.
 3. W nauczaniu domowym uczeń nie realizuje takich przedmiotów jak: plastyka, wf, religia, a także nie ma oceny z zachowania.
 4. Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba dostarczyć oryginały:

              –  świadectwa ukończenia klasy 8 ,

              – egzaminu  ósmoklasisty,

              – ostatnie świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy uczniów klasy 2),

              – wypełnione wszystkie dokumenty pobrane ze strony CND, podpisane i parafowane na każdej stronie przez rodzica

              – 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej.

 1. Należy wypełnić kwestionariusz osobowy (załączony poniżej) i dołączyć do wysyłanych dokumentów.
 2. Po zaakceptowaniu dokumentów i  wpisaniu ucznia do systemu, wysyłamy na adres domowy informację o przyjęciu do szkoły wraz z legitymacją szkolną.
 3. Na adres mailowy ucznia i rodzica/opiekuna, we wrześniu, zostaną wysłane zagadnienia do egzaminów klasyfikacyjnych końcowo rocznych.
 4. Wszystkie egzaminy w naszej szkole odbywają się stacjonarnie w budynku szkoły i trwają od stycznia do 13 czerwca.
 5. Uczeń otrzymuje świadectwo w dniu zakończenia roku szkolnego, jeśli pozytywnie zaliczył  egzaminy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w danej klasie.
 6. Oceny na świadectwie wynikają z procentowego przeliczenia punków z egzaminu pisemnego i ustnego:

                        100 % – celujący

                 90 – 99 % – bardzo dobry

                 71 – 89 % – dobry

                 51 – 70 % – dostateczny

                 41 – 50 % – dopuszczający

                   0 – 40 % – niedostateczny

 1. Egzaminy poprawkowe odbywają się w dniach 25 – 28 sierpnia. Niezaliczenie egzaminów poprawkowych jest równoznaczne z brakiem promocji do następnej klasy.
 2. Terminy egzaminów będą podane w grudniu.

Edukacja domowa