Jak wychowujemy?

Niezawodną prawdą jest to, że NIE MA NAUCZANIA BEZ WYCHOWANIA.

Może to oczywiste, ale w pierwszej kolejności sami jako nauczyciele staramy się być życzliwi w stosunku do naszych uczniów – przykład idzie z góry. Dużo z nimi rozmawiamy nie tylko na lekcjach, ale przede wszystkim na przerwach, po lekcjach, na wspólnych wyjazdach. Służymy naszym doświadczeniem i wiedzą. Nie jesteśmy zwolennikami krótkich akcji, ale ciągłych, nawet małych, życzliwych działań. Do minimum ograniczamy rywalizacje między uczniami, natomiast uczymy współdziałania.

Nasze cele wychowawcze wynikające z doświadczeń nauczycieli oraz życzeń rodziców w uogólnieniu sprowadzają się do wspierania rodziców w wychowaniu człowieka umiejącego w sposób pozytywny znaleźć się w świecie, tolerancyjnego wobec odmienności, stosującego prawidłowe relacje w stosunkach międzyludzkich, czującego i współczującego.

Cele te są realizowane w każdym kontakcie z uczniem, zarówno w grupie, jak i indywidualnym. Różnorakie zabiegi wychowawcze szkoły inspirują uczniów do samowychowania się. Temu między innymi służy samorządność uczniów.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI wybierany każdego roku w sposób demokratyczny, wraz ze swoimi opiekunami, opracowuje swoje plany działania zawierające szereg inicjatyw wzbogacających życie szkoły.

Obok imprez i konkursów szkolnych, DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM, zarówno w sferze materialnej jak i duchowej.

SPOTKANIA SPOŁECZNOŚCI na których zbierają się wszyscy uczniowie i nauczyciele, aby omówić problemy związane z życiem szkoły.

Inspirującą rolę wychowawczą spełniają SPOTKANIA Z POSTACIAMI O BOGATEJ OSOBOWOŚCI, które swoją postawą oraz osiągnięciami reprezentują wzorce godne naśladowania. Gośćmi naszej szkoły byli m.in. pisarze, poeci, działacze charytatywni.

Niezwykle ważną rolę w procesie wychowawczym, m.in. przez istniejący pewien ładunek emocjonalny, odgrywają IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE. Uroczyście i z bogatą treścią artystyczną organizowane są m.in.: obchody świąt narodowych, imprezy poświęcone  Rodzicom z okazji ich święta, Dzień Nauczyciela, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego czy pożegnania klas III. Wiele imprez jest organizowanych z inicjatywy i przy wysiłku samej młodzieży. Ciekawa oprawa artystyczna towarzyszy tradycyjnym corocznym Jasełkom, po których cała społeczność szkolna spotyka się uroczyście organizowanym spotkaniu Wigilijnym.

Częsty jest kontakt uczniów z TWÓRCZOŚCIĄ KULTURALNĄ. Obok zwiedzania przeróżnych wystaw, uczniowie uczestniczą w seansach filmowych i teatralnych a także zostają członkami jury młodzieżowego Tarnowskiej Nagrody Filmowej czy Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Współczesna cywilizacja techniczna z internetową rewolucją na czele, powodują nie tylko coraz większy bezruch fizyczny i rozleniwienie ciała człowieka, ale także coraz bardziej odsuwają nas od świata przyrody. Stąd też dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także z celem poznawczym wyjeżdżamy na WYCIECZKI SZKOLNE turystyczno-krajoznawcze oraz przedmiotowe.

Duży nacisk w szkole kładziemy na problem bezpieczeństwa i zdrowia uczniów przy współpracy z pielęgniarką.
Organizowane są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach.

Zajęcia profilaktyczne

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z psychologiem, który prowadzi badania diagnostyczne i terapię indywidualną.

Prowadzone są ćwiczenia interpersonalne, uczące asertywnych zachowań, kształcące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz ćwiczące sposoby reagowania na zagrożenia współczesnego świata (np. uzależnienie od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu, sekt). Zajęcia zmuszają do zastanowienia się i analizy własnego postępowania. Uczniowie uczą się jak skuteczniej radzić sobie z konfliktami z innymi osobami. Że zachowania agresywne jak i zachowania uległe są złym rozwiązaniem. Prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne, kształtujące umiejętności osobowościowe niezbędne w dorosłym życiu.

W cyklu prowadzonych zajęć uczniowie, przy pomocy różnych metod, opisywali pozytywne strony swoich kolegów, to co w nich lubią, za co ich cenią. Dzięki temu też wzmacniali swój pozytywny obraz siebie, wzmacniali w innych i w sobie poczucie własnej wartości.