Edukacja domowa

Informacje ogólne

 1. W naszej szkole pierwszym językiem obcym jest język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 2. Drugi język obcy do wyboru to:
  – j. niemiecki – kontynuacja po szkole podstawowej
  – j. francuski – kontynuacja po szkole podstawowej
  – j. rosyjski – od podstaw
 3. Języki obce wybiera się w klasie pierwszej i kontynuuje przez 4 lata nauki.
 4. Przedmioty rozszerzone wybiera się w klasie pierwszej w oparciu o kwestionariusz osobowy dostępny na naszej stronie internetowej (zakładka Rekrutacja – Edukacja domowa).
 5. Profil można zmienić tylko po klasie pierwszej.
 6. Zestaw przedmiotów obowiązkowych reguluje ustawa prawa oświatowego do danej klasy.
 7. Wymagania klasyfikacyjne z wszystkich przedmiotów wysyłamy mailowo.

Egzaminy końcowe

 1. Egzaminy odbywają się stacjonarnie w siedzibie Szkoły.
 2. W wybranym dniu uczeń przystępuje do egzaminu na poziomie deklarowanym w kwestionariuszu (podstawa lub rozszerzenie).
 3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej zdawanych w tym samym dniu.
 4. Egzamin pisemny z podstawy trwa 60 minut, egzamin ustny ok. 15 minut i jest to forma rozmowy/dialogu, egzamin z rozszerzenia trwa 120 minut (tu obowiązuje wiedza obejmująca podstawę i rozszerzenie).
 5. W ciągu jednego dnia uczeń przystępuje tylko do jednego egzaminu.
 6. Egzaminy pisemne w danym dniu może zdawać jednocześnie kilku uczniów z klasy I i II, egzaminy ustne są przeprowadzane indywidualnie.
 7. Podczas egzaminu może być obecny – w charakterze obserwatora – jeden z rodziców ucznia.
 8. O ocenie z egzaminu pisemnego i ustnego uczeń oraz rodzic zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu tygodnia od daty egzaminu.
 9. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie procentowego przeliczenia punktów sumowanych z egzaminu pisemnego i ustnego: egz. pisemny (ilość zdobytych punktów przeliczamy na procenty) + egz. ustny (ilość zdobytych punktów przeliczamy na procenty) = wynik końcowy (suma zdobytych procentów podzielona przez 2)
         100 % – celujący
  90 – 99 % – bardzo dobry
  71 – 89 % – dobry
  51 – 70 % – dostateczny
  41 – 50 % – dopuszczający
     0 – 40 % – niedostateczny
 10. W wyjątkowych sytuacjach zw. ze stanem zdrowia ucznia i innych ważnych okoliczności istnieje możliwość ustalenia innego terminu egzaminu klasyfikacyjnego.
 11. Aby uczeń otrzymał świadectwo ukończenia danej klasy powinien zdać pozytywnie egzaminy do dnia 12 czerwca.
 12. Do egzaminu poprawkowego uczeń może przystąpić z max. dwóch przedmiotów.
 13. Egzaminy poprawkowe odbywają się w dniach 20 – 27 sierpnia.
 14. Informacje nt. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą dostępne są w Statucie SLO Dział VII (zakładka O szkole – Akty prawne).
 15. Wszelkie pytania odnośnie egzaminów prosimy kierować na adres mailowy spoleczne.tischnera@gmail.com

Terminy egzaminów

Obowiązują zapisy na platformie edukacyjnej