Edukacja domowa

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W naszej szkole pierwszym językiem obcym jest język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 2. Drugi język obcy do wyboru to:
  – j. niemiecki – kontynuacja po szkole podstawowej
  – j. francuski – kontynuacja po szkole podstawowej
  – j. rosyjski – od podstaw
 3. Języki obce wybiera się w klasie pierwszej i kontynuuje przez 4 lata nauki.
 4. Przedmioty rozszerzone wybiera się w klasie pierwszej w oparciu o kwestionariusz osobowy dostępny na naszej stronie internetowej (zakładka Rekrutacja – Edukacja domowa).
 5. Profil można zmienić tylko po klasie pierwszej.
 6. Zestaw przedmiotów obowiązkowych reguluje ustawa prawa oświatowego do danej klasy.
 7. Wymagania klasyfikacyjne z wszystkich przedmiotów wysyłamy mailowo, końcem września/początkiem października na adresy mailowe rodziców oraz ucznia, podane w kwestionariuszu osobowym.

EGZAMINY KOŃCOWE

 1. Egzaminy odbywają się stacjonarnie w siedzibie Szkoły.
 2. Osoby dojeżdżające na egzaminy zapewniają sobie ewentualny nocleg we własnym zakresie.
 3. W wybranym dniu uczeń przystępuje do egzaminu z całego roku szkolnego danej klasy na poziomie deklarowanym w kwestionariuszu (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony).
 4. W nauczaniu domowym uczeń nie realizuje takich przedmiotów jak: plastyka, wf, religia, a także nie ma oceny z zachowania.
 5. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej zdawanych w tym samym dniu.
 6. Egzamin pisemny z poziomu podstawowego trwa 60 minut, egzamin ustny ok. 15 minut i jest to forma rozmowy/dialogu. Egzamin z poziomu rozszerzonego trwa 120 minut (tu obowiązuje wiedza obejmująca poziom podstawowy i poziom rozszerzony).
 7. W ciągu jednego dnia uczeń przystępuje tylko do jednego egzaminu.
 8. Egzaminy pisemne w danym dniu może zdawać jednocześnie kilku uczniów z różnych klas, egzaminy ustne są przeprowadzane indywidualnie.
 9. Podczas egzaminu pisemnego i/lub ustnego może być obecny – w charakterze obserwatora – jeden z rodziców ucznia.
 10. O ocenie z egzaminu pisemnego i ustnego uczeń oraz rodzic zostają poinformowani drogą mailową w ciągu tygodnia od daty egzaminu.
 11. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie procentowego przeliczenia punktów sumowanych z egzaminu pisemnego i ustnego: egz. pisemny (ilość zdobytych punktów przeliczamy na procenty) + egz. ustny (ilość zdobytych punktów przeliczamy na procenty) = wynik końcowy (suma zdobytych procentów podzielona przez 2)
         100 % – celujący
  90 – 99 % – bardzo dobry
  71 – 89 % – dobry
  51 – 70 % – dostateczny
  41 – 50 % – dopuszczający
     0 – 40 % – niedostateczny
 12. W wyjątkowych sytuacjach zw. ze stanem zdrowia ucznia i innych ważnych okoliczności istnieje możliwość ustalenia innego terminu egzaminu klasyfikacyjnego.
 13. Niestawienie się w wybranym terminie na egzamin skutkuje brakiem zaliczenia danego przedmiotu.
 14. Aby uczeń otrzymał świadectwo ukończenia danej klasy powinien zdać pozytywnie wszystkie wymagane egzaminy do dnia 12 czerwca 2024 r.
 15. Zdanie egzaminów jest równoznaczne z przejściem do kolejnej klasy.
 16. Do egzaminu poprawkowego uczeń może przystąpić z maks. dwóch przedmiotów.
 17. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 28 sierpnia 2024 r. Niezaliczenie egzaminów poprawkowych jest równoznaczne z brakiem promocji do następnej klasy.
 18. Informacje nt. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą dostępne są w Statucie SLO Dział VII (zakładka O szkole – Akty prawne).
 19. Wszelkie pytania odnośnie egzaminów prosimy kierować na adres mailowy spoleczne.tischnera@gmail.com